Algemene voorwaarden ZorgDNA B.V.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten waarbij ZorgDNA B.V. diensten van welk aard dan ook aan opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn beschreven.

1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts voor de overeenkomst waarop zij expliciet van toepassing zijn verklaard.

1.3 Opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat ZorgDNA B.V. de toepasselijkheid van de onderhavige algemene voorwaarden essentieel acht voor het aangaan van een overeenkomst.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen volledig van toepassing blijven. ZorgDNA B.V. en opdrachtgever zullen in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2: Offerte en overeenkomst

2.1 ZorgDNA B.V. stelt zich op de hoogte van de doelstellingen van de opdrachtgever.

2.2 Offertes van ZorgDNA B.V. zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

2.3 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte schriftelijk anders is aangegeven.

2.4 Een overeenkomst komt tot stand bij het ondertekenen van de offerte door beide partijen of indien ZorgDNA B.V. schriftelijk heeft bevestigd de opdracht van de opdrachtgever te accepteren.

2.5 Indien de opdracht mondeling is verstrekt , dan wel indien de opdrachtbevestiging (nog) niet –getekend- retour is ontvangen, wordt de opdracht geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment dat de ZorgDNA B.V. op verzoek van de opdrachtgever met de uitvoering van de opdracht is gestart.

2.6 De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.7 De persoonsgegevens die door ZorgDNA B.V. worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de opdracht, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de AVG. De opdrachtgever is Verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de aan ZorgDNA B.V. verstrekte persoonsgegevens. Aanvullend op de opdracht zal ZorgDNA een Verwerkersovereenkomst met de opdrachtgever afsluiten. Indien de opdrachtgever deze Verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig ondertekend retour stuurt, zal de standaard Verwerkersovereenkomst van ZorgDNA B.V. van toepassing zijn. 

Artikel 3: Prijs en betaling

3.1 De in een offerte vermelde tarieven zijn inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW, tenzij anders is aangegeven.

3.2 ZorgDNA B.V. behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven genoemd in de offerte en/of in de overeenkomst door schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever aan te passen indien tariefswijzigingen dan wel gewijzigde omstandigheden daartoe aanleiding geven.

3.3 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na datum van de factuur, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op.

3.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting en/of verrekening van verplichtingen jegens ZorgDNA B.V..

3.5 Indien opdrachtgever één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is zij van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen voor rekening van opdrachtgever. Daartoe zal de hoofdsom verhoogd worden met 150,00 aan administratiekosten. Deze bedragen kunnen schriftelijk door ZorgDNA B.V. gewijzigd worden.

3.6 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 4: Vertrouwelijkheid

4.1 Alle informatie die ten behoeve van de offerte of die tijdens de uitvoering van de opdracht door opdrachtgever aan ZorgDNA B.V. wordt verstrekt, is strikt vertrouwelijk en ZorgDNA B.V. verplicht zich tot geheimhouding hiervan. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook indien ZorgDNA B.V. informatie van opdrachtgever heeft ontvangen en de opdracht niet aan ZorgDNA B.V. wordt gegeven.

4.2 Behoudens schriftelijke toestemming van opdrachtgever is ZorgDNA B.V. niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval ZorgDNA B.V. voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure waarbij deze van belang kan zijn.

4.3 Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel die opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of daartoe door ZorgDNA B.V. voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van ZorgDNA B.V., niet aan derden openbaren.

4.4 Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging daarvan, geen medewerkers van ZorgDNA B.V. die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van een overeenkomst met de opdrachtgever in dienst nemen, tenzij ZorgDNA B.V. hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Artikel 5: Levertijd en planning

5.1 Overeengekomen levertijden zijn niet verbindend bij vertraging wegens onvoorziene omstandigheden die samenhangen met tussentijdse wijzigingen in de opdracht of met buiten de macht van ZorgDNA B.V. gelegen factoren. Indien ZorgDNA B.V. een vertraging voorziet, zal ZorgDNA B.V. opdrachtgever hiervan direct in kennis stellen.

5.2 Indien opdrachtgever in de overeengekomen tijdsplanning een wijziging wenst aan te brengen, zal ZorgDNA B.V. daaraan meewerken mits opdrachtgever hierover tijdig in overleg treedt met ZorgDNA B.V. en onder de voorwaarde dat, afhankelijk van de omstandigheden, deze medewerking in redelijkheid van ZorgDNA B.V. kan worden verlangd. Dit zal mede afhangen van de bereidheid van de opdrachtgever om de kosten te vergoeden die ZorgDNA B.V. moet maken als gevolg van de door de opdrachtgever gewenste wijziging in de overeengekomen tijdsplanning.

5.3 De overeenkomst kan -tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is- door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij ZorgDNA B.V. de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een aan haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

Artikel 6: Wijzigingen en meerwerk

6.1 Indien opdrachtgever wijzigingen in de opzet en/of inhoud van de opdracht wenst aan te brengen, zal opdrachtgever tijdig in overleg treden met ZorgDNA B.V.. ZorgDNA B.V. zal aan de gewenste wijzigingen meewerken, mits dit in redelijkheid van ZorgDNA B.V. kan worden verwacht en hierover de kosten in redelijkheid extra worden berekend of in mindering worden gebracht.

6.2 ZorgDNA B.V. zal geen wijzigingen in de opzet en/of inhoud van de opdracht aanbrengen, zonder dat opdrachtgever daarmee heeft ingestemd.

6.3 Indien ZorgDNA B.V. meer of minder werkzaamheden moet verrichten dan is voorzien in de offerte, zal ZorgDNA B.V. hierover in overleg treden met de opdrachtgever. Zo mogelijk wordt in de offerte reeds afgesproken dat extra werkzaamheden op basis van nacalculatie worden verricht.

6.4 De door ZorgDNA B.V. te verrichten aanvullende werkzaamheden komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij de noodzaak van deze aanvullende werkzaamheden is veroorzaakt door nalatigheid of verkeerde inschatting van ZorgDNA B.V.. De hoogte van de aanvullende werkzaamheden wordt in overleg met opdrachtgever en ZorgDNA B.V. vastgesteld.

Artikel 7: Uitvoering

7.1 ZorgDNA B.V. bepaalt de wijze waarop en door medewerker(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd en neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien in de opdrachtbevestiging (een) medewerker(s) met naam word(t)(en) genoemd, zal ZorgDNA B.V. zich inspannen om te bewerkstellingen dat de betreffende medewerker(s) gedurende de gehele looptijd van de opdracht beschikbaar blijft (blijven) voor het verrichten van de werkzaamheden. ZorgDNA B.V. heeft het recht deze medewerk(s) te vervangen door een of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

7.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat ZorgDNA B.V. wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

7.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ZorgDNA B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

7.4 Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welke hoofden dan ook, die het gevolg zijn van het handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

7.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van een substantieel deel van de opdracht wenst te betrekken, kan hij daartoe slechts overgaan na daarover met ZorgDNA B.V. overeenstemming te hebben bereikt, omdat dit het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden van ZorgDNA B.V. om de opdracht correct uit te voeren. Hetzelfde is ook van toepassing op ZorgDNA B.V.

Artikel 8: Ontbinding, beëindiging en opschorting

8.1 Indien een van de partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van de overeenkomst, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, nadat zij de andere partij schriftelijk in gebreke heeft gesteld en deze in de gelegenheid heeft gesteld, met inachtneming van een redelijke termijn, de opdracht alsnog deugdelijk uit te voeren.

8.2 Indien opdrachtgever van het aanbod vermeld in artikel 8.1 geen gebruik maakt, is opdrachtgever gehouden de door ZorgDNA B.V. als gevolg van het niet uitvoeren van de opdracht geleden schade te vergoeden.

8.3 Indien opdrachtgever op het moment van ontbinding zoals genoemd in paragraaf 8.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij ZorgDNA B.V. voor wat betreft deze prestaties in verzuim is.

8.4 ZorgDNA B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden en/of de uitvoering van de opdracht opschorten, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens ZorgDNA B.V. niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken nakomt. De kosten die dit met zich meebrengt, komen voor rekening van opdrachtgever.

8.5 Indien ZorgDNA B.V. of opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling of zonder een rechtelijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving te beëindigen.

Artikel 9: Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten, waaronder het auteursrecht, op het volgende materiaal berusten en blijven bij ZorgDNA B.V.:
a) Offertes, kostenopgaven e.d.
b) Al het door ZorgDNA B.V. specifiek voor de opdrachtgever vervaardigde materiaal, zoals onderzoeksrapporten, adviezen, modellen, technieken, vragenlijsten, instrumenten e.d.
c) Al het door ZorgDNA B.V. niet-specifiek voor de opdrachtgever vervaardigd materiaal, modellen, software, technieken, vragenlijsten, instrumenten e.d.

9.2 De bij 9.1 a) en b) vermelde rechten kunnen worden overgedragen aan de opdrachtgever, mits de opdrachtgever de opdrachtsom volledig heeft voldaan.

9.3 Opdrachtgever is ermee bekend dat het materiaal zoals genoemd in paragraaf 9.1 vertrouwelijke informatie van ZorgDNA B.V. kan bevatten. Opdrachtgever verbindt zich dit materiaal geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.

9.4 Het is ZorgDNA B.V. niet toegestaan het in artikel 9.1 a) en b) genoemde materiaal of een onderdeel daarvan zonder de toestemming van de opdrachtgever ter kennis van derden te geven.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 ZorgDNA B.V. zal de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren overeenkomstig de vastgelegde afspraken en procedures. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10.2 ZorgDNA B.V. is aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen bij de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door ZorgDNA B.V. van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop daarbij mag worden vertrouwd.

10.3 De aansprakelijkheid voor de schade uit dien hoofde wordt beperkt tot het bedrag van de vergoeding die ZorgDNA B.V. voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

10.4 Eventuele aanspraken van opdrachtgever behoren binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan opdrachtgever zijn rechten heeft verbeurd.

10.5 In geen geval is ZorgDNA B.V. aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade.

10.6 Opdrachtgever vrijwaart ZorgDNA B.V. van alle aanspraken van derden die verband houden met levering van een dienst en/of product door opdrachtgever aan derden welke bestond uit een door ZorgDNA B.V. geleverde dienst en/of product.

Artikel 11: Toepasselijk recht

11.1 Alle overeenkomsten tussen ZorgDNA B.V. en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlands recht.

11.2 Uitsluitende de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst.

1 februari 2022 versie 1.0

Call Now Button